เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่น้อยคนนักที่จะเรียนรู้และให้ความสำคัญกับกฎหมาย คนที่รู้มากก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ ส่วนคนที่ไม่รู้ก็มักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงอยากนำเสนอเกร็ดกฎหมายเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถนำคำถามต่างๆมาโพสถามได้ เราจะพยายามตอบคำถามและค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มานำเสนอแก่ท่านทั้งหลายต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย หากมมีข้อผิดพลาดประการใดยินดีรับคำชี้แนะของทุกท่าน คุณความดีทั้งหมดข้อยกให้แด่บิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่าน ติดต่อคดีความโทร.0990310273

29 มิถุนายน 2558

พกปืนอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ?


เรื่องอาวุธปืนนั้นมักจะมีปัญหาสอบถาม โต้เถียงกันอยู่เสมอๆ ในเรื่องการพกพาอาวุธปืน บางคนกล่าวว่ามีอาวุธปืนเป็นของตนเอง แต่ไม่มีใบพก (ป.๑๒) อย่ามีเสียเลยดีกว่า บางคนกล่าวว่าถึงแม้จะมีใบพกปืน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพกพาอาวุธปืนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ หรือทุกกิริยาอาการ 

การที่จะพกอาวุธปืนได้โดยไม่ผิกฎหมายนั้น น่าจะมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
  1.  เป็นอาวุธปืนของตนเองและได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย (มีใบ ป.๔) หรือจะเขียนเต็มๆ “ปืนมีทะเบียนและเป็นปืนของตนเอง”
  2. ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว หรือกล่าวโดยย่อว่า “มีใบพก” (มีใบ ป.๑๒)
  3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือ “พกโดยข้อยกเว้นของกฎหมาย”
    - หลักเกณฑ์ประการแรกคือ “ปืนมีทะเบียนและเป็นปืนของตนเอง” อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลนั้น ผู้ใดประสงค์จะซื้อต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ กล่าวคือต้องขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป.๑, มีใบอนุญาตให้ซื้อตามแบบ ป.๓ และมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ตามแบบ ป.๔ การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนนั้น พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ กําหนดให้ออกได้ใน ๓ กรณีเท่านั้น คือ
    ๑. สําหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน
    ๒. ใช้สําหรับการกีฬา
    ๓. สําหรับใช้ในการล่าสัตว์

      แต่มีบางประเด็นในเรื่องปืนมีทะเบียนที่หลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนไป กล่าวคือ เข้าใจว่าปืนมีทะเบียนย่อมเป็นปืนที่ถูกกฎหมายเสมอ ไม่ว่าใครจะนําไปใช้หรือครอบครองไว้ จึงปรากฎอยู่เสมอว่าทหารบางคน นําปืนมีทะเบียนของผู้อื่นมาไว้ในครอบครองโดยเข้าใจผิดว่าไม่ผิดกฎหมาย จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมก็ยังโต้เถียงว่าไม่ผิด เรื่องนี้ขอเรียนว่า ตามหลักกฎหมายใน พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ นั้น การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ออกให้กับผู้มีชื่อในใบ ป.๔ และออกให้ ๑ ใบ ต่ออาวุธปืน ๑ กระบอกเท่านั้น ผู้อื่นแม้จะเป็นบุตร ภรรยาก็ไม่อาจใช้สิทธินั้นได้ ดังนั้นการที่ทหารมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครอง กล่าวคือถ้าปืนที่มีไว้ในครอบครอง เป็นปืนที่ไม่มีทะเบียน (บางท่านเรียกว่า “ปืนเถื่อน”) ผู้ครอบครองจะต้องรับโทษน้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่ง คือต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๖ เดือน-๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น