เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่น้อยคนนักที่จะเรียนรู้และให้ความสำคัญกับกฎหมาย คนที่รู้มากก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ ส่วนคนที่ไม่รู้ก็มักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงอยากนำเสนอเกร็ดกฎหมายเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถนำคำถามต่างๆมาโพสถามได้ เราจะพยายามตอบคำถามและค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มานำเสนอแก่ท่านทั้งหลายต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย หากมมีข้อผิดพลาดประการใดยินดีรับคำชี้แนะของทุกท่าน คุณความดีทั้งหมดข้อยกให้แด่บิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่าน ติดต่อคดีความโทร.0990310273

13 พฤศจิกายน 2555

ตัวอย่างหนังสือรับสภาพหนี้
                        การทำสัญญากู้ยืมเงินนั้น เมื่อลูกหนี้หรือผู้กู้ผิดนัดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ๆ ก็จะมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปถึงลูกหนี้ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้พร้อมด้้วยดอกเบี้ยผิดนัดภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อลูกหนี้ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วเพิกเฉยทางเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องลูกหนี้เป็นคดีต่อศาล แต่หากลูกหนี้ไม่ต้องการถูกฟ้องและยอมรับการกู้ยืมเงินดังกล่าวลูกหนี้ก็สามารถทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ได้ โดยระบุจำนวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้และกำหนดจำนวนเงินที่ลูกหนี้ตกลงจะผ่อนชำระแก่เจ้าหนี้ในแต่ละงวดว่าเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงข้อกำหนดต่างๆหากว่าผิดนัดจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้


หนังสือรับสภาพหนี้


                บันทึกนี้ทำที่...........................................................................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ...................... โดย

                นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ...........ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ...................................................โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายบันทึกนี้/บริษัท.........................................จำกัด   โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายบันทึก   อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่...................หมู่ที่...............ถนน......................................แขวง/ตำบล.................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................................  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ลูกหนี้    ฝ่ายหนึ่ง   ขอทำบันทึกนี้มอบไว้ให้กับ   นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ...............ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด .........................................................................โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายบันทึก/บริษัท................................................จำกัด   โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายบันทึกนี้   ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า         เจ้าหนี้   อีกฝ่ายหนึ่ง  โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

                ตามที่ลูกหนี้ได้ทำสัญญา...........................ไว้กับเจ้าหนี้   รายละเอียดปรากฏตามสัญญาเลขที่...................................ฉบับลงวันที่........เดือน........................พ.ศ. ...............   ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า สัญญา นั้น   เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้  จำนวน..................................บาท (............................................................................)  ทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ณ วันทำบันทึกนี้  เป็นเงินจำนวน....................................บาท (.......................................................................)  
รวมเป็นหนี้ทั้งสิ้น  จำนวน............................................บาท (...........................................................)ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า หนี้ที่ค้างชำระ   ลูกหนี้ยอมรับว่า   เป็นหนี้ตามจำนวนดังกล่าว   และทำให้เจ้าหนี้เสียหายจริง   และมีความประสงค์จะชำระหนี้ทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้   โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ข้อ 1.     ลูกหนี้ตกลงชดใช้หนี้ที่ค้างชำระให้กับเจ้าหนี้  เป็นเงินจำนวน.............................บาท (.......................................................)   โดยวิธีการผ่อนชำระให้กับเจ้าหนี้  ดังนี้
                   1.1.   งวดแรก   เป็นเงินจำนวน.............................บาท  (........................................)ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วในวันทำบันทึกนี้


                                1.2.   ส่วนที่เหลือ   ผ่อนชำระเป็นงวด   รวม.......งวด   งวดละเดือน   ในอัตราเดือนละ.........................บาท (..............................................)   ชำระโดยวิธี...................................เริ่มชำระครั้งแรกในวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .........เป็นต้นไป             

                ข้อ 2.      กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระงวดหนึ่งงวดใด   ให้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้างชำระทุกงวด   เจ้าหนี้มีสิทธิบอกเลิกการผ่อนชำระหนี้ที่ค้างชำระตามบันทึกนี้   และเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่ค้างชำระได้ทั้งหมดโดยพลันพร้อมกับมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ..........ต่อปีนับแต่วันผิดนัด

                ข้อ 3.     การผ่อนผัน  ผ่อนเวลา  หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีของเจ้าหนี้ที่มีอยู่ลูกหนี้ตามบันทึกนี้ไม่ถือว่าเจ้าหนี้ได้สละสิทธิประโยชน์ในข้อตกลงตามบันทึกนี้กับลูกหนี้แต่ อย่างใด

                ข้อ 4.      การบอกกล่าว  ทวงถาม  หรือส่งเอกสารใด ๆ ของเจ้าหนี้อันพึงมีแก่ลูกหนี้ตาม ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบันทึกนี้   ให้ถือว่าส่งโดยชอบ   และลูกหนี้ได้ทราบแล้วในวันที่คำบอกกล่าว
หรือเอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ

                บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ   ลูกหนี้ได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว   เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน   และมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ......................................................................ลูกหนี้
(                                                                                              )


ลงชื่อ......................................................................พยาน
(                                                                                              )


ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(                                                                                              )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น